قیمت دلار و نرخ ارز

Recommended Exchange Offices in different cities of Iran:

 

Tehran:

Tehran - exchange offices in Ferdosi square

تهران - صرافی های میدان فردوسی

Tabriz:

Tabriz - Daraei street - Sarayeh Amir - Timcheh Amir-e Noo - No 20 - Kheyababni exchange office (Sarafieh Kheyabani).

تبریز - خیابان دارائی - سرای امیر - تیمچه امیرنو - پلاک ۲۰

 

Ardabil:

Ardabil - Sheikh Safi street - Aryana exchange office (Sarafieh Aryana). Contact number: 045-33234090

اردبیل - خیابان شیخ صفی - نرسیده به بقعه شیخ صفی. شماره تماس: ۰۴۵۳۳۲۳۴۰۹۰

 

Yazd:

Exchange office across to Atashkadeh(fire temple)

یزد - صرافی روبری آتشکده - صرافی

 

Shiraz:

Chahar Rah Zand(Zand intersection) - Zand exchange office

شیراز - چهار راه زند - صرافی زند

 

We will add other cities too......


Weather Forecasts in Iran (Ten days)Ahvaz      Arak      Ardabil      BandarAbbas      Birjand      Bojnurd       Bushehr      GorganHamadan    Ilam     Isfahan    Karaj    Kerman    Kermanshah     KhorramAbad     MashhadQom     Qazvin     Rasht      Sanandaj      Sari     Semnan     Sharekord      Shiraz     TabrizTehran     Urmia     Yasuj     Yazd     Zahedan     Zanjan